Home ~ Prezentare ~ Misiune, viziune, tinte

Misiune, viziune, tinte

VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII

Argument:

Pornind de la contextul european şi situaţia existentă din România, Reforma

Învăţământului din România am stabilit ca obiective principale:

o Creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului;

o Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi, conform cerinţelor sociale şi

economice bazate pe cunoaşterea şi formarea competenţelor de bază;

o Fundamentarea învăţământului pe parcursul întregii vieţi pe educaţia de bază.

Aceste obiective principale se constituie ca un factor determinant în stabilirea jaloanelor dezvoltării instituţionale a fiecărei şcoli.

Parcurgând o schimbare politică, socială şi economică profundă şi complexă,

societatea românească, prin toate componentele sale, îşi caută identitatea şi sensul devenirii. Ca parte a sistemului şcoala simte necesitatea clarificării identităţii sale. În acest sens este necesară regândirea la nivelul fiecărei şcoli a misiunii acesteia precum şi a ţintelor strategice vizate în dezvoltarea şcolii astfel încât misiunea sa să nu rămână doar un deziderat.

Viziunea şcolii:

Şcoala noastră va sărbători 15o de ani de existenţă în 2015 –dorim ca această instituţie prin activităţile sale să devină un creator de evenimente educaţionale. Educarea tinerilor în spiritul cetăţeniei democratice, pregătirea lor pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite.

Misiunea şcolii:

Misiunea Şcolii Pufeşti este de a oferi elevilor posibilitatea de a îşi contura personalitatea, de a-şi exprima deschis opiniile, de a – şi crea oportunitatea afirmării lor la vârsta aspiraţiilor, de a deschide calea valorilor autentice, iar rezultatele elevilor trebuie să fie oglinda activităţii ştiinţifice şi culturale a şcolii în spiritul continuării tradiţiilor educaţionale generate de unitatea noastră;

Demersul nostru educaţional, alături de familie şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative a tinerilor ce vor deveni apţi pentru integrarea socioculturală şi profesională deplină într-o lume dinamică supusă unei transformări continue.

Politica noastră are în vedere:

-Dezvoltarea individuală a elevului, scopul prioritar fiind activităţile educative;

- Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ ca premiză de la care plecăm;

Ţintele şi opţiunile strategice

Ţintele sau scopurile strategice derivă din viziunea şcolii şi reprezintă intenţiile majore ce se vor realiza prin proiectul de dezvoltare a unităţii şcolare şi prin care se va îndeplinii misiunea şcolii. Aceste scopuri nu se refera la activităţile obligatorii, ci reprezintă domeniile pe care şcoala (şi comunitatea educaţională) doreşte să le dezvolte sau după caz să le îmbunătăţească.

Ţintele sau scopurile strategice stabilite de Şcoala Gimnazială Pufeşti pe baza diagnozei mediului intern şi extern, având ca reper misiunea şcolii sunt:

Ţinte legate de:

- susţinerea proiectului de descentralizare a învăţământului preuniversitar;

- calitatea în educaţie;

- diversificarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală

învăţarea continuă;

- cunoaşterea, respectarea şi valorizarea diversităţii culturale;

- armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii;

Sunt subsumate aici cele 4 domenii funcţionale de referinţă:

- Curriculum;

- Resurse umane;

- Resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale;

- Dezvoltarea relaţiilor comunitare.

S-au formulat următoarele ţinte ce pot fi atinse în mod realist în cadrul unui an şcolar şi care reflectă misiunea şcolii:

Ţinta 1.

Asumarea unei oferte educaţionale naţionale ce devine a şcolii, întregită de materiile opţionale în scopul sporirii accesul elevilor la o educaţie continuă, prin stimularea motivaţiei pentru învăţare.

Ţinta 2.

Menţinerea în scoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării activităţilor şcolare şi extraşcolare.

Introducerea unui sistem de monitorizare video în unităţile şcolare;

Ţinta 3.

Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate.

Reabilitarea sediului central al instituţiei; Reabilitarea Gradiniţei din Pufeşti; Reabilitarea Şcoala Gimnazială Domneşti; Introducerea toaletelor interioare în toate unităţile şcolare; Amenajare teren sport Şcoala Gimnazială Pufeşti;

Ţinta 4.

Asigurarea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare.

Ţinta 5.

Extinderea învăţării informatizate.

Achiziţionarea de echipamente informatice; legături internet suplimentare;

Ţinta 6.

Formarea continuă a cadrelor didactice.

Ţinta 7.

Dezvoltarea educaţiei interculturale la elevi.


Copyright © 2015 Scoala Pufesti - Vrancea.
Toate drepturile rezervate.